top of page

Kveldsforedrag:

Ola Didrik Saugstad, Professor Emeritus i Pediatri ved Oslo Universitetssykehus, og forskar ved Universitet i Oslo

«Nytt lys på ME» - oppsummering av dei siste biomedisinske forskingsfunna. 

Jørgen Jelstad, forfattar og forskingsjournalist.

«ME – Utviklinga når det gjeld forsking, synet på ME, og økonomiske midlar til biomedisinsk forsking gjennom tiår»

Fagkonferanse:

David Tuller, Journalist og akademikar ved School of Public Health ved University of California, Berkeley

«Kritisk blikk på metodane i PACE-studien, den norske kognitiv adferdsterapi (KAT) kombinert med musikkterapi for kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon hjå ungdom»

Mady Hornig, ME-forskar, immunolog og professor i epidemiologi ved Columbia University, New York

«Robust bevis for ME/CFS som ein biologisk sjukdom - distinkte immunsignaturar i cerebrospinalvæska i ME, som antydar immundysregulering i sentralnervesystemet som ein funksjon av undergruppe og sjukdomsforløp»

Karl Johan Tronstad, Professor ved Institutt for Biomedisin, Universitet i Bergen

«Skyldes ME/CFS energisvikt i kroppens celler?»

Kristian Sommerfelt, Professor i Barnenevrologi, ved Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus

«Fallgruver og nyttige strategiar under diagnostisering og oppfølging». - ME-forsking og prognose hjå barn og unge.

Linn Christin Skevling, LIS-Lege og stipendiat ved UNN Harstad:

«Forskingsprosjektet Fekal mikrobiota transplantasjon - ein dobbelblinda placebostudie, oppdatering frå The Comeback Study»

Følgjande powerpoint-presentasjonar blir ikkje lagt ut:

Björn Bragée, Spesialist i anestesiologi / intensivbehandling og smertelindring, Bragée klinikker Stockholm

«Studie som indikerer samtidig hypermobilitet og innsnevring av nakkesøyla som et teikn på nakkeskadar, MR av hjernen og øvste del av nakkesøyla. Endringar i synsnerven som kan indikere høgare trykk i væska som omgir hjernen»

Jonas Bergquist, Professor i analytisk kjemi og nevrokjemi ved Institutt for kjemi – biomedisinsk senter ved Uppsala Universitet i Sverige

«Molekylær diagnostisering og behandling av ME/CFS - analyse av cerebrospinalvæske som en unik kilde av nevrokjemisk biomarkør for ME/CFS». Forsking på covid-19 kan gje viktig informasjon om ME-forskinga.

Ingrid Gurvin Rekeland, Lege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus, PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen. 

Øystein Fluge, Overlege ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Haukeland universitetssjukehus, Professor ved Universitetet i Bergen.

«Medikamentell behandling og biomarkørar ved ME/CFS»

Line Melby, Seniorforskar ved Sintef, Avdeling Helse.

Anne Kielland, Forskar ved Fafo:

«Oppdatering frå forskingsprosjektet Tjenesten og MEg»:

bottom of page