top of page

2021:  PROGRAM

Tirsdag 13.april: Konferansedag 1

ME-Konferanse Stryn er ein partipolitisk uavhengig ME-konferanse.

DENNE DAGEN ER OPEN FOR ALLE, OG ALLE ER HJARTLEG VELKOMNE TIL Å KOME Å LÆRE MEIR OM SJUKDOMEN ME (Myalgisk Encefalopati)

Påmelding kr 300 via heimesid​​​​a www.mekonferansestryn.no innan 8.mars

Deltakaravgifta inkluderer kaffi/te/vatn og svele i pause. 

Onsdag 27.mars:

Fagdag retta mot helsepersonell

Onsdag 14.april: konferansedag 2.

09:00

Åpning, velkomen til dag 2

09:10

Professor i Pediatri ved Oslo Universitetssjukehus: Ola Didrik Saugstad

«ImmunoME-studien ved Oslo Universitetssjukehus» om immunologi og genetikk ved ME - publiserte forskingsresultat og funn av mulige undergrupper. Norsk tale.

09:50

Pause

10:00

LIS-Lege og stipendiat ved UNN Harstad: Linn Christin Skevling

«Forskingsprosjektet Fekal mikrobiota transplantasjon - ein blinda placebostudie, oppdatering frå The Comeback Study». Kan ME vere forårsaka av ein forstyrring i den naturlege tarmfloraen, som har vist seg å ha ein anna samansetting samanlikna med friske? Funn av auking markørar i immunforsvaret som kan vere teikn på ein lekkasje av bakterieprodukt frå tarmen. Norsk tale.

10:40

Pause

10:50

Seniorforskar ved Sintef, Avdeling Helse, «prosjektleiar for Tjenesten og MEg»: Line Melby

Tenestetilbod og tenestebehov: Ein analyse av misforholdet mellom tenestene ME-pasientar får, og kva de treng. Norsk tale.

11:20

Forskar ved Fafo: Anne Kielland

Forskingsprosjektet «Tjenesten og MEg; trendar i brukaropplevingar». Norsk tale.

11:50

Avslutning

Vi vil forhalde oss til Koronasituasjonen og det som er gjeldande. Derfor vert det berre ein digital konferanse, ikkje fysisk.

Pris:

Webinar konferanse: Begge konferansedagar både dag og kveldsforedrag kr 2000

Webinar: Kveldsforedrag kr 400

PÅMELDING – bindande påmelding innan 31.mars til digital konferanse. Informasjon finn de på heimesida www.mekonferansestryn.no . Vi kjem til å bruke påmeldingssystemet deltager.no, der betalingsalternativ er vipps eller kort. Vi har dessverre ikkje moglegheit til fakturaløysing. 

Påmelding konferanse Stryn 2021 

https://www.deltager.no/register/#/335023

Deltager.no har integrert seg med webinar-løysinga ClickMeeting som vi kjem til å nytte. Vi kjem til å velje ei løysing der ein kan melde seg på og dersom ein ikkje har muligheit til å sjå alle foredraga når dei vert sendt Live, kan dei som har betalt påmeldinga logge seg innatt på deltager.no og sjå foredraga når ein har muligheit. 

11:45

Velkomen

12:00

Journalist og akademiker ved School of Public Health ved University of California, Berkeley: David Tuller «Kritisk blikk på metodane i PACE-studien, den norske kognitiv adferdsterapi (KAT) kombinert med musikkterapi for kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon hjå ungdom - framstilling av ME/CFS i norsk presse».  Video – amerikansk tale.

12:30

ME-forskar, immunolog og professor i epidemiologi ved Columbia University, New York: Mady Hornig:  «Robust bevis for ME/CFS som ein biologisk sjukdom - distinkte immunsignaturar i cerebrospinalvæska i ME, som antydar immundysregulering i sentralnervesystemet som ein funksjon av undergruppe og sjukdomsforløp». Video – amerikansk tale.

13:10

Pause

13:30

Spesialist i anestesiologi / intensivbehandling og smertelindring, Bragée klinikker Stockholm: Björn Bragée «Forsking og publisert studie som indikerer samtidig hypermobilitet og innsnevring av nakkesøyla som et teikn på nakkeskadar, magnetkameraundersøking (MRI) av hjernen og Cervikal ryggrad - innsnevringer i øverste del av nakkesøyla, endringar i synsnerven som kan indikere høgare trykk i væska som omgir hjernen». Svensk tale.

14:10

Pause

14:20

Professor i analytisk kjemi og nevrokjemi ved Institutt for kjemi – biomedisinsk senter ved Uppsala Universitet i Sverige: Jonas Bergquist «Molekylær diagnostisering og behandling av ME/CFS - analyse av cerebrospinalvæske som en unik kilde av nevrokjemisk biomarkør for ME/CFS». Forsking på covid-19 kan gje viktig informasjon om ME-forskinga.  Svensk tale.   

15:00

Pause

15:10

Professor ved Institutt for Biomedisin, Universitet i Bergen: Karl Johan Tronstad: «Skuldast ME/CFS energisvikt i kroppens celler?» - forsking innan energimetabolisme. Norsk tale.

15:50

Pause

16:00

Lege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus, PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen:  Ingrid Gurvin Rekeland og

Overlege ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Haukeland universitetssjukehus, Professor ved Universitetet i Bergen: Øystein Fluge: «Medikamentell behandling og biomarkørar ved ME/CFS». Norsk tale. 

17:00

Pause

17:10

Professor i Barnenevrologi, ved Barneklinikken ved Haukeland Universitets-sjukehus: Kristian Sommerfelt: «Fallgruver og nyttige strategiar under diagnostisering og oppfølging». - ME-forsking og prognose hjå barn og unge. Norsk tale.

17:50

Slutt på konferansedag

Start på kveldsforedrag

18:00

Professor Emeritus i Pediatri, forskar ved Universitet i Oslo: Ola Didrik Saugstad

«Nytt lys på ME»» - oppsummering av dei siste biomedisinske forskingsfunna. Norsk tale.

19:00

Pause

19:15

Forskingsjournalist og forfattar: Jørgen Jelstad  «ME – Utviklinga når det gjeld forsking, synet på ME, og økonomisk midlar til biomedisinsk forsking gjennom tiår». Norsk tale.

20:15

Avslutting for første dag,

bottom of page